The Zhao Group

Publication

2023

104. Danbo Wang, Yingjie Zhao* "Rigid-Flexible Hybrid Porous Molecular Crystals with Guest-Induced Reversible Crystallinity" Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202217903.103Mingsen Wang, Yinghua Jin, Wei Zhang,* and Yingjie Zhao* "Single-crystal polymers (SCPs): from 1D to 3D architectures" Chem. Soc. Rev. 202352, 8165-8193.102. Jinyu Zhao, Guangming Guo, Danbo Wang, Hui Liu,* Zhenxiu Zhang, Lishui Sun, Naixiu Ding, Zhibo Li,* and Yingjie Zhao* "A “one-step” approach to the highly efficient synthesis of lactide through the confinement catalysis of covalent organic frameworks" Green Chem. 2023, 25, 3103-3110.101. Qingyan Pan, Zepeng Lei, Yingjie Zhao,* and Wei Zhang* "Microenvironment effect of covalent organic frameworks on chemical catalysis" EnergyChem 2023, 100107.100. Hui Liu, Xuhan Zheng, Jie Xu, Xu Jia, Menghuan Chao, Danbo Wang, and Yingjie Zhao* "Structural Regulation of Thiophene-Based Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks toward Highly Efficient Photocatalytic Hydrogen Generation" ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 16794−16800.99. Renzeng Chen, Jingteng Zhao, Zefang Yu, Minghao Cong, Yuancheng Wang, Mingsen Wang, Guoxing Li,* Zhibo Li,* and Yingjie Zhao* "Post-synthetic Fully π‑Conjugated Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks for High-Performance Lithium Storage" ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 830−837.98. Lin Zhang, Danbo Wang, Minghao Cong, Xu Jia, Zhiguo Liu, Lixia He,* Chaoqin Li,* and Yingjie Zhao* "Construction of rigid amine-linked three-dimensional covalent organic frameworks for selectively capturing carbon dioxide" Chem. Commun. 2023, 59, 4911-4914.97. Hui Liu, Danbo Wang, Zefang Yu, Yajing Chen, Xubing Li, Ruiling Zhang, Xiong Chen, Lizhu Wu, Naixiu Ding,* Yuancheng Wang,* and Yingjie Zhao* "Fully conjugated two-dimensional sp2-carbon covalent organic frameworks for efficient photocatalytic hydrogen generation" Sci. China Mater. 2023, 66, 2283-2289.96. Yueshuai Xu, Guanshi Ren, Dianqi Zhang, Lishui Sun,* and Yingjie Zhao* "Fully Conjugated Covalent Organic Frameworks:Synthesis, Structures and Applications" Chin. J. Chem. 2023, 41, 3447-3472.95. Yanqi Ban, Hui Wang, Zixuan Xiao, Lishui Sun, Qingyan Pan,* and Yingjie Zhao* "Interfacial Synthesis of an Ultrathin Two-Dimensional Polymer Film via [2 + 2] Photocycloaddition" Molecules, 2023, 28, 1930.94. Weijin Gan, Zhaohui Zhang, Xuhan Zheng, Zefang Yu, Chenxiao Xie, Hongqi Wen, Dr. Lishu Sun,* and Yingjie Zhao* "Modulation of Imine-based Aggregation-Induced Emission Fluorescence Performance Through the Extension of Molecular Linkers" Asian J. Org.Chem. 2023, 12, e202200559.93. Jiaheng Hou, Lishui Sun, Qingyan Pan,* and Yingjie Zhao* "Recent Synthetic Methods towards Graphdiyne" ChemNanoMat 2023, 9, e202300273.