The Zhao Group

Publication

2022

92. Yiming Hu, Chenyu Wu, Qingyan Pan, Yinghua Jin, Rui Lyu, Vikina Martinez, Shaofeng Huang, Jingyi Wu, Lacey J. Wayment, Noel A. Clark, Markus B. Raschke, Yingjie Zhao,* and Wei Zhang* "Synthesis of γ-graphyne using dynamic covalent chemistry" Nat. Syn. 2022, 1, 449–454.91. Yuancheng Wang, Wenbo Hao, Hui Liu, Renzeng Chen, Qingyan Pan, Zhibo Li,* and Yingjie Zhao* "Facile construction of fully sp2-carbon conjugated two-dimensional covalent organic frameworks containing benzobisthiazole units" Nat. Commun. 2022, 13, 100.90. Danbo Wang, Lin Zhang, Siqi Chen, Qingyan Pan, Zefang Yu, Xu Jia, Lixia He, Chaoqin Li,* and Yingjie Zhao* "Preparation of a Large Amount of Ultrathin Graphdiyne" Chem. Eur. J. 2022, 28, e202200442.

 

 

89. Chong Sun, Chunyan Fan, Yongjie Ma, Xinjin Zhang, Xiaonan Kan,* and Yingjie Zhao* "Enhanced cross-linking performances and carbon black (CB) dispersion in solution styrene butadiene rubber (SSBR) filled with triazine-based graphdiyne (TGDY)" Compos. Sci. Technol. 2022, 223, 109438.88. Shan-Shan Du,* Shengnan Wang, Jun Zhang, Dong He, Xinqi Chen, Huan Xu, Min Song, Nan Su, Yun-Kun Qi, Yingjie Zhao,* and Zhibo Li* "Significantly different fluorescent responses of two aggregation-induced emission probes to heparin" Dyes Pigm. 2022, 207, 110767.87. Yanqi Ban, Linhong Hao, Zhenbo Peng, Lishui Sun, Lihua Teng,* and Yingjie Zhao* "Triphenylamine-based highly active two-photon absorbing chromophores with push-pull systems" Chin. Chem. Lett. 2022, 107880.86. Hui Liu, Yuxi Han, Xuhan Zheng, Jinyu Zhao, Yixiao Man, Lishui Sun,* and Yingjie Zhao* "One-Pot Synthesis of Fully-Conjugated Chemically Stable Two-Dimensional Covalent Organic Framework" Chin. J. Chem. 2022, 40, 699-704.85. Yuancheng Wang, Yingjie Zhao,* and Zhibo Li* "2D Covalent Organic Frameworks as Photocatalysts for Solar Energy Utilization" Macromol. Rapid Commun. 2022, 43, 2200108.84. Zewen Huang, Yue Zhang, Shuo Zhao, Yueshuai Xu, Xueyuan Qi, Lin Zhang,* and Yingjie Zhao* "Two-dimensional covalent organic frameworks with spatial-distribution defined D-A structures for efficient near-infrared photothermal conversion " Microporous Mesoporous Mater. 2022, 343, 112191.83. Xuhan Zheng, Lin Zhang, Chenxiao Xie, Hui Wang, Hui Liu, Qingyan Pan,* and Yingjie Zhao* "Configurational Selectivity Study of Two-dimensional Covalent Organic Frameworks Isomers Containing D2h and C2 Building Blocks" Chem. Res. Chin. Univ. 2022, 38, 639-642.

 

 

82. Danbo Wang, Lin Zhang, and Yingjie Zhao* "Template-Free Synthesis of an Interlocked Covalent Organic Molecular Cage" J. Org. Chem. 2022, 5, 2767–2772.

 

 

81. Shipeng Liu, Jingteng Zhao, Fang Li, Yingjie Zhao,* and Guoxing Li* "Regulating lithium deposition behavior by electrokinetic effects in a high-zeta-potential h-BN/zinc-lithium alloy for high-performance lithium metal anodes" J. Mater. Chem. A 2022, 10, 5221-5229.

 


80. Qingyan Pan, Xinsheng Chen, Hao Li, Siqi Chen, Xuhan Zheng, Hui Liu, Bo Li,* and Yingjie Zhao* "Preparation of crystalline benzotrithiophene-based two-dimensional graphdiyne analogue" 2D Mater. 2022, 9, 014001.