The Zhao Group

Publication

2018

42. Chenyu Wu, Yamei Liu, Hui Liu, Chenghao Duan, Qingyan Pan, Jian Zhu, Fan Hu, Xiaoyu Ma, Tonggang Jiu,* Zhibo Li,* and Yingjie Zhao* "Highly Conjugated Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks Based on Spirobifluorene for Perovskite Solar Cell Enhancement". J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 10016-10024.41. Hui Liu, Xiaonan Kan, Chenyu Wu, Qingyan Pan, Zhibo Li,* and Yingjie Zhao* "Synthetic Two-dimensional Organic Structures". Chin. J. Polym. Sci. 2018, 36, 425-444.
40. Xiaonan Kan, Yanqi Ban, Chenyu Wu, Qingyan Pan, Hui Liu, Jianhui Song, Zicheng Zuo, Zhibo Li,* and Yingjie Zhao* "Interfacial Synthesis of Conjugated Two-Dimensional N-Graphdiyne‘’.  ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 53-58. 39. Qingyan Pan, Hui Liu, Yingjie Zhao,* Siqi Chen, Bo Xue, Xiaonan Kan, Xiaowen Huang, Jian Liu,* and Zhibo Li* "Preparation of N-Graphdiyne Nanosheets at Liquid/Liquid Interface for Photocatalytic NADH Regeneration". ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 2740-2744.38. Xiaonan Kan, Hui Liu, Qingyan Pan, Zhibo Li, and Yingjie Zhao* "Anion-pi interactions: From concept to application". Chin. Chem. Lett. 2018, 29, 261–266.


 

37. Ruizhi Wang, Hui Liu, Jiaofu Li, Jiayuan Tian, Zhibo Li,* and Yingjie Zhao* "Solid‐State Photodimerization of Azaanthracene Derivative Based on [4 + 4] Cycloaddition". Asian J. Org. Chem.  2018, 7, 906–909.

 

 

36. Jiangsheng Li, Chenghao Duan, Ning Wang, Chengjie Zhao, Wei Han, Li  Jiang, Jizheng Wang, Yingjie Zhao, Changshui Huang, and Tonggang Jiu* "Controllable Spatial Configuration on Cathode Interface for  Enhanced Photovoltaic Performance and Device Stability". ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 1021.

 

 

35. Chengmin Chen, Yingjie Zhao, Jianmei Wang, Pingan Zhu, Ye Tian, Min Xu, Liqiu Wang, and Xiaowen Huang* "Passive Mixing inside Microdroplets". Micromachines 2018, 9, 160.

 

 

34. Lan Hui, Yurui Xue,* Dianzeng Jia, Zicheng Zuo, Yongjun Li, Huibiao Liu, Yingjie Zhao, and Yuliang Li* "Controlled Synthesis of a Three-Segment Heterostructure for High Performance Overall Water Splitting". ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 1771−1780.


 

33. Jiangsheng Li, Min Zhao, Chengjie Zhao, Hongmei Jian, Ning Wang, Lili Yao, Changshui Huang, Yingjie Zhao, and Tonggang Jiu* "Graphdiyne-Doped P3CT‑K as an Efficient Hole-Transport Layer for  MAPbI3 Perovskite Solar Cells". ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 2626–2631.


 

32. Fan Wang, Zicheng Zuo,* Hong Shang, Yingjie Zhao, and Yuliang Li* "Ultrafastly Interweaving Graphdiyne Nanochain on Arbitrary Substrates and Its Performance as a Supercapacitor Electrode".ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 2599–2607.


 

31. Huidi Yu, Yurui Xue,* Lan Hui, Chao Zhang, Yongjun Li, Zicheng Zuo, Yingjie Zhao, Zhibo Li, and Yuliang Li* "Efficient Hydrogen Production on a 3D Flexible Heterojunction Material". Adv. Mater. 2018, 30, 1707082.


 

30. Huidi Yu, Yurui Xue,* Lan Hui, Chao Zhang, Yingjie Zhao, Zhibo Li, and Yuliang Li* "Controlled Growth of MoS2 Nanosheets on 2D N‐Doped Graphdiyne Nanolayers for Highly Associated Effects on Water Reduction". Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1707564.