The Zhao Group

Publication

2020

62. Yuancheng Wang, Hui Liu, Qingyan Pan, Chenyu Wu, Wenbo Hao, Jie Xu, Renzeng Chen, Jian Liu, Zhibo Li,* and Yingjie Zhao* "Construction of Fully Conjugated Covalent Organic Frameworks via Facile Linkage Conversion for Efficient Photoenzymatic Catalysis". J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 5958-5963.



61. Qingyan Pan, Siqi Chen, Chenyu Wu, Feng Shao, Jing Sun, Lishui Sun, Zhaohui Zhang, Yixiao Man, Zhibo Li,* Lixia He,* and Yingjie Zhao* "Direct Synthesis of Crystalline Graphtetrayne—A New Graphyne Allotrope". CCS Chem. 2020, 2, 1368-1375.



60. Yamei Liu, Chenyu Wu, Qingzhu Sun, Fan Hu, Qingyan Pan, Jing Sun, Yinghua Jin, Zhibo Li,* Wei Zhang,* and Yingjie Zhao* "Spirobifluorene-Based Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks with Rigid Topological Channels as Efficient Heterogeneous Catalyst". CCS Chem. 2020, 2, 2418–2427.



59. Siqi Chen, Qingyan Pan, Jiangsheng Li, Chengjie Zhao, Xin Guo, Yingjie Zhao,* and Tonggang Jiu* "Grain boundary passivation with triazine-graphdiyne to improve perovskite solar cell performance". Sci. China Mater. 2020, 63, 2465–2476.



58. Chengyu Xing, Chenyu Wu, Yurui Xue,* Yingjie Zhao,* Lan Hui, Huidi Yu, Yuxin Liu, Qingyan Pan, Yan Fang, Chao Zhang, Danyan Zhang, Xi Chen and Yuliang Li* "A highly selective and active metal-free catalyst for ammonia production". Nanoscale Horiz. 2020, 5, 1274-1278.



57. Xiaona Kan, Chunyan Fan, Chenyu Wu, Chong Sun, Zhibo Li,* and Yingjie Zhao* "Graphdiyne-Supported Atomic Catalysts: Synthesis and Applications". ChemPlusChem 2020, 85, 2570–2579.



56. Danbo Wang, Xiaonan Kan, Chenyu Wu, Yuzhen Gong, Guangming Guo, Tongling Liang, Lan Wang, Zhibo Li,* and Yingjie Zhao* "Charge transfer co-crystals based on donor–acceptor interactions for near-infrared photothermal conversion". Chem. Commun. 2020, 56, 5223-5226.



55.Xueluer Mu, Yingxi Lu, Fapu Wu, Yuhan Wei, Huihui Ma, Yingjie Zhao, Jing Sun, Shaofeng Liu, Xianfeng Zhou,* and Zhibo Li* "Supramolecular Nanodiscs Self-Assembled from Non-Ionic Heptamethine Cyanine for Imaging-Guided Cancer Photothermal Therapy". Adv. Mater2020, 32, 1906711.



54. Yuancheng Wang, Hui Liu, Qingyan Pan, Naixiu Ding, Chunming Yang, Zhaohui Zhang, Changchao Jia, Zhibo Li, Jian Liu, and Yingjie Zhao* "Construction of Thiazolo[5,4‑d]thiazole-based Two-Dimensional Network for Efficient Photocatalytic CO2 Reduction". ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 46483−46489.


 

53. Xiaonan Kan, Danbo Wang, Qingyan Pan, Yannan Wang Yao Xiao, Jian Liu,* Yingjie Zhao,* and Zhibo Li* "Confined Interfacial Synthesis of Highly Crystalline and Ultrathin Graphdiyne Films and Their Applications for N2 Fixation". Chem. Eur. J. 2020, 26, 7801-7807.

                           


52. Zhaohui Zhang, Chenyu Wu, Qingyan Pan, Feng Shao, Qingzhu Sun, Siqi Chen, Zhibo Li,* and Yingjie Zhao* "Interfacial Synthesis of Crystalline Two-Dimensional Cyano-Graphdiyne". Chem. Commun. 2020, 56, 3210-3213.

 

 

51. Zhaohui Zhang, Hui Liu, Qingzhu Sun, Feng Shao, Qingyan Pan, Tao Zhuang,* and Yingjie Zhao* "Interfacial Synthesis of a Monolayered Fluorescent Two-Dimensional Polymer through Dynamic Imine Chemistry". ChemistryOpen 2020, 9, 381-385.