The Zhao Group

Publication

2020

62. Siqi Chen, Qingyan Pan, Jiangsheng Li, Chengjie Zhao, Xin Guo, Yingjie Zhao,* and Tonggang Jiu* "Grain boundary passivation with triazine-graphdiyne to improve perovskite solar cell performance". Sci. China Mater. 2020, 63, 2465–2476.61. Chengyu Xing, Chenyu Wu, Yurui Xue,* Yingjie Zhao,* Lan Hui, Huidi Yu, Yuxin Liu, Qingyan Pan, Yan Fang, Chao Zhang, Danyan Zhang, Xi Chen and Yuliang Li* "A highly selective and active metal-free catalyst for ammonia production". Nanoscale Horiz. 2020, 5, 1274-1278.60. Xiaona Kan, Chunyan Fan, Chenyu Wu, Chong Sun, Zhibo Li,* and Yingjie Zhao* "Graphdiyne-Supported Atomic Catalysts: Synthesis and Applications". ChemPlusChem 2020, 85, 2570–2579.59. Danbo Wang, Xiaonan Kan, Chenyu Wu, Yuzhen Gong, Guangming Guo, Tongling Liang, Lan Wang, Zhibo Li,* and Yingjie Zhao* "Charge transfer co-crystals based on donor–acceptor interactions for near-infrared photothermal conversion". Chem. Commun. 2020, 56, 5223-5226.58. Yamei Liu, Chenyu Wu, Qingzhu Sun, Fan Hu, Qingyan Pan, Jing Sun, Yinghua Jin, Zhibo Li,* Wei Zhang,* and Yingjie Zhao* "Spirobifluorene-Based Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks with Rigid Topological Channels as Efficient Heterogeneous Catalyst". CCS Chem. 2020, 2, 2418–2427.57.Xueluer Mu, Yingxi Lu, Fapu Wu, Yuhan Wei, Huihui Ma, Yingjie Zhao, Jing Sun, Shaofeng Liu, Xianfeng Zhou,* and Zhibo Li* "Supramolecular Nanodiscs Self-Assembled from Non-Ionic Heptamethine Cyanine for Imaging-Guided Cancer Photothermal Therapy". Adv. Mater2020, 32, 1906711.


image56. Yuancheng Wang, Hui Liu, Qingyan Pan, Naixiu Ding, Chunming Yang, Zhaohui Zhang, Changchao Jia, Zhibo Li, Jian Liu, and Yingjie Zhao* "Construction of Thiazolo[5,4‑d]thiazole-based Two-Dimensional Network for Efficient Photocatalytic CO2 Reduction". ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 46483−46489.


 

55. Xiaonan Kan, Danbo Wang, Qingyan Pan, Yannan Wang Yao Xiao, Jian Liu,* Yingjie Zhao,* and Zhibo Li* "Confined Interfacial Synthesis of Highly Crystalline and Ultrathin Graphdiyne Films and Their Applications for N2 Fixation". Chem. Eur. J. 2020, 26, 7801-7807.

 

                           

 

54. Qingyan Pan, Siqi Chen, Chenyu Wu, Feng Shao, Jing Sun, Lishui Sun, Zhaohui Zhang, Yixiao Man, Zhibo Li,* Lixia He,* and Yingjie Zhao* "Direct Synthesis of Crystalline Graphtetrayne—A New Graphyne Allotrope". CCS Chem. 2020, 2, 1368-1375.

 

 

53. Yuancheng Wang, Hui Liu, Qingyan Pan, Chenyu Wu, Wenbo Hao, Jie Xu, Renzeng Chen, Jian Liu, Zhibo Li,* and Yingjie Zhao* "Construction of Fully Conjugated Covalent Organic Frameworks via Facile Linkage Conversion for Efficient Photoenzymatic Catalysis". J. Am. Chem. Soc. 2020142, 5958-5963.

 

 

52. Zhaohui Zhang, Chenyu Wu, Qingyan Pan, Feng Shao, Qingzhu Sun, Siqi Chen, Zhibo Li,* and Yingjie Zhao* "Interfacial Synthesis of Crystalline Two-Dimensional Cyano-Graphdiyne". Chem. Commun. 2020, 56, 3210-3213.

 

 

51. Zhaohui Zhang, Hui Liu, Qingzhu Sun, Feng Shao, Qingyan Pan, Tao Zhuang,* and Yingjie Zhao* "Interfacial Synthesis of a Monolayered Fluorescent Two-Dimensional Polymer through Dynamic Imine Chemistry". ChemistryOpen 2020, 9, 381-385.